Kącik przedsiębiorcy

Poniżej znajdziesz wykaz najważniejszych instytucji, organizacji i inicjatyw.
Zajmują się one stanowieniem i egzekwowaniem prawa oraz budową przyjaznego otoczenie dla mikroprzedsiębiorców.

Kącik Przedsiębiorcy

Kącik Przedsiębiorcy został opracowany i przygotowany przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundację dr Bogusława Federa.

Kącik Przedsiębiorcy stanowi wykaz najważniejszych instytucji, organizacji i inicjatyw, które:

 • stanowią i egzekwują prawo,
 • pomagają działać,
 • lub budują przyjazne otoczenie
 • dla mikro przedsiębiorców.

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Serwis nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki i oferuje:

 • rejestrację firmy online, zarządzanie wpisem bez wychodzenia z domu,
 • aktualne dane o działalności gospodarczej,
 • automatyczne przekazywanie danych do wniosku do US, GUS, ZUS/KRUS,
 • całkowicie bezpłatna procedurę rejestracyjną,
 • dostęp do aktualnych przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej
 • kontakt z urzędem za pomocą maila, chatu itp.

Akademia PARP

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych.

Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Pojedynczy Punkt Konsultacyjny

Serwis nadzorowany przez Ministra Gospodarki, Serwis dedykowany jest dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczej, a zatem dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców.

Zawiera szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania.

Krajowy System Usług

Serwis nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem działania KSU jest wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorczości w Polsce. Ośrodki KSU oferują doradztwo dla firm w zakresie innowacji, ochrony środowiska, zarządzania finansami, zarządzania energią, wykorzystania technologii informacyjnych, a dla osób z branży przetwórstwa również w zakresie marketingu i sprzedaży. Ponadto,przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia.

Punkt Kontaktowy dla Usługobiorców i Usługodawców

Serwis prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki.

Skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw usług elektronicznych oraz internautów – odbiorców tych usług. Jego głównym zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych z zakresu prawa obrotu elektronicznego.

e-Punkt Konsultacyjny

Bezpłatny e-Punkt Konsultacyjny pomaga mikro i małym przedsiębiorstwom w obszarach prowadzonej działalności gospodarczej, edukacji, doskonalenia zawodowego, prawno-finansowych oraz uruchamianiu i rozwijaniu przez nich przedsiębiorstw.

Punkt ten powstał w serwisie mikroporady.pl jako wirtualne miejsce udzielanych mikro porad bezpośrednio dla potrzebujących mikro przedsiębiorców.

Użytkownicy e-Punktu Konsultacyjnego mogą zadawać swoje pytania w następujących kategoriach:

 • Informacja prawna o aktualnym stanie prawnym – przykładowe pytania: czy są przepisy, które regulują daną kwestię? które przepisy mają zastosowanie w konkretnej sytuacji etc.
 • Procedura – co i jak zrobić, aby osiągnąć swój cel – przykładowe pytania: jak złoż wniosek o wpis do ewidencji? jak wnieść pozew? jakie dokumenty są potrzebne do sprzeciwu lub skargi?
 • Co się zmieniło w prawie – przykładowe pytania: od kiedy i jak się zmienił przepis? jak interpretować nowe przepisy? jak nowe przepisy wpływają na konkretną sytuację?

Portal Innowacji PARP

Portal internetowy przekazujący informacje o działaniach proinnowacyjnych, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Portal Funduszy Europejskich

Informacje o funduszach europejskich.

Enterprise Europe Network

Sieć Enterprise Europe Network pomaga małym firmom wykorzystać możliwości rynku ogólnoeuropejskiego, Oferuje bezpłatne usługi z zakresu:

 • dostępu do rynków zagranicznych
 • prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i prawa krajowego
 • prawa własności intelektualnej

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI

Krajowy Rejestr Sądowy

Prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości to scentralizowana, informatyczna baza danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI)

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP zostały utworzone w celu wsparcia polskich firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie ich internacjonalizacji.

Oferują pomoc polskim firmom, ale także wsparcie firmom zagranicznym, zainteresowanym importem polskich towarów i usług, jak również inwestycjami w Polsce.

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Elektroniczna korespondencja z ZUS - https://pue.zus.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Biuro Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiedzialne jest za koordynację współpracy Głównego Inspektora z innymi organami administracji rządowej, samorządowej i publicznej, w tym za współpracę z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej.

Krajowa Informacja Podatkowa

Wyszukiwarka interpretacji i orzeczeń podatkowych - http://sip.mf.gov.pl/

Centralna Izba Skarbowa: www.is.waw.pl

Ministerstwo Gospodarki

Prawo dla przedsiębiorcy

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wspieranie rozwoju gospodarki elektronicznej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Główny Urząd Statystyczny

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON - http://baza-gus.pl/

 

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Urząd Patentowy

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

AIP to praktyczna szkoła prowadzenia biznesu dla startupów. umożliwia przetestowanie pomysłu na rynku na preferencyjnych warunkach i bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej lub spółki.

Krajowa Izba Gospodarcza

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podstawowe informacje o pomocy unijnej

Polska Agencja Informacji I Inwestycji Zagranicznych

Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources Enterprises)

Przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze pozadotacyjnym.

W Polce inicjatywa JEREMIE realizowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Portal Wiedzy Ekonomicznej